21 தீவினையச்சம்

Dread of Evil Deeds

205 இலனென்று தீயவை செய்யற்க

அதிகாரம் 21: தீவினையச்சம் (Dread of Evil Deeds) குறள் எண்: 205 இலனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் இலனாகும் மற்றுப் பெயர்த்து வறுமையின் காரணமாக ஒருவன்...

Read more

Popular