அருளுடைமை

Compassion

பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால்

குறள் # 248 பால்: அறத்துப்பால் அதிகாரம்: அருளுடைமை (Compassion)   பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார் அற்றார்மற் றாதல் அரிது   விளக்கம்: பொருள் இழந்தவர்ளும்...

Read more

Popular